Algemene voorwaarden Newlife Fotografie 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Newlife Fotografie
Geulstraat 12
4535 CW Terneuzen
Nederland
+31(0)6 18376044

[email protected]
KvK Terneuzen nr. 
53341619

BTW nr.  84892156B01

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


Vergoeding

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. De prijzen staan vermeld op de website en deze kunnen elke half jaar worden aangepast.

Levering

Foto’s worden gemaakt in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent of op een locatie. Verzonden Foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt in het geval van Newbornshoots binnen 4 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Newbornshoots worden geleverd op een usb-stick en alle andere shoots  worden per We Transfer verzonden.

Eigendom fotograaf

Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.  Digitaal bewerken van de geleverde foto’s is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeen gekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twaalf werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. In alle redelijkheid zal dit zo snel mogelijk worden opgelost.


  Betalingen

De fotoshoots dienen binnen 10 dagen te worden voldaan of contant tijdens de shoot.

Verzuim

Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim wordt een rente van 2% in rekening gebracht.
Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten voor de opdrachtgever. 


Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding  ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 200,-.

Portretrecht

Tenzij anders is overeen gekomen, is fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en webblog, portofolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, als advertentie en ander promotiemateriaal. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand tijdens de shoot kenbaar te worden gemaakt.


Fotograferen tijdens de shoot

Het is niet toegestaan om te fotograferen voor eigen gebruik tijdens de fotoshoots. 

Publicatie

Het is de opdrachtgever enkel toegestaan foto te publiceren op sociale netwerksites met een linkvermelding naar de website van de Fotograaf en met toestemming van de fotograaf.

Promotie

Newlife Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

 

Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij andere leveranciers anders geleverd dan door de fotograaf.

Faillissement

Zowel de Fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Annulering

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten Is ook toegestaan.

Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de opdrachtgever verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Aanvaarding van de opdrachtgever kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Prijzen

De prijzen van  Newlife Fotografie staan vast vermeld op de website. De fotograaf houdt zich voor dit elk half jaar aan te passen. Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief km-vergoeding. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.